Заповед на Директора на ОКИ „Надежда“ във връзка с епидемичната обстановка

.

.

.

.

.

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ „НАДЕЖДА“

З А П О В Е Д
ОКИН-АД-07

№ 10 / 09.03.2020 г.

Във връзка със Заповед РД-01-117/08.03.2020 г. на г-н Кирил Ананиев – Министър на здравеопазването и Заповед СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г. на г-жа Йорданка Фандъкова – Кмет на Столична община,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да бъдат преустановени всички концерти и културни мероприятия в ОКИ „Надежда“, занятията на групите от школите към Детския център по изкуствата и всички външни ползватели на помещения .
2. Работният процес да протича по следния начин:
2.1. Въвежда се стъпаловиден график на работа за административния и помощен персонал;
2.2. Репетициите на художествено-творческите състави да се осъществяват при облекчен график /репетиционният процес да бъде съкратен с 1 /един/ час / и да се провеждат групови репетиции от оркестрантите от „Симфониета „София“.
3. Стриктно да се изпълняват препоръките на Здравното министерство и Столична община, относно регулярното и интензивно почистване и дезинфекция, осигуряването на оптимални стойности на микроклиматичните фактори на средата и проветряване на работните помещения, както и спазването на добра лична хигиена чрез измиване и дезинфекция на ръцете.
4. Да се осигурява строг контрол на пропускателния режим с цел недопускане на болни лица в сградата на института.

За отговорници по изпълнение на настоящата Заповед определям членовете на комисията по ЗБУТ към ОКИ „Надежда“.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Директор: А. Дамянова
/подпис/

Заповед ОКИН-АД-07 №10 от 09.03.2020 г.