Заповед на Директора на ОКИ „Надежда“ относно прилагането на извънредни противоепидемични мерки

.

.

.

.

.

З А П О В Е Д

ОКИН № АД-07-39/ 08.10. 2020 г.

На основание чл. 63 ал.4 във връзка с ал. 1 и ал. 5 от Закона за здравето и удължената извънредна епидемична обстановка

НАРЕЖДАМ

Считано от 08 октомври 2020 г. да се приложат следните противоепидемични мерки на територията на Общински културен институт „Надежда“:

І. Пропускателен режим
1. Допускат се посещения на външни лица в сградата на ОКИ „Надежда“ само с ЛПС – правилно поставени маски и задължителна дезинфекция при влизане. Не се допуска външни лица да имат достъп до административните помещения на втория етаж. Външното лице заявява на портиера/охраната името и длъжността на служителя, с когото желае среща. Изчаква на първия етаж служителя, на когото е съобщено от портиера/охраната по телефона за посетител. Срещата се провежда във фоайето на първия етаж.
2. Не се допускат повече от двама посетители!
3. Не се допускат външни лица след работното време на служителите.
4. Допуска се почасово ползване по предварително утвърден график на помещение под наем – зала № 25, на първия етаж в сградата на културния институт. Ползвателите сами подсигуряват дезинфекционните материали.
5. На информационно табло е поставена табела, от която посетителите да се информират за противоепидемичните мерки, прилагани в културния институт, които осигуряват тяхната безопасност, като посещението извършват на собствен здравен риск.

ІІ. Организация на работния процес
6. Администрацията и обслужващият персонал осъществяват трудовите си функции по стъпаловиден график, при спазване изискванията за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, в това число без да се използват климатични инсталации, с ЛПС – маски или шлемове и ръкавици, подсигурени от работодателя.
7. На служителите в администрацията на всеки 2 часа се въвежда допълнителна почивка от 10 минути по график за лична хигиена и дезинфекция.
8. Оркестрантите от „Симфониета „София“ участват в групови репетиции, по стъпаловиден график, на групи не повече от 10 души.
9. Репетициите и концертите се осъществяват при разстояние между оркестрантите от 1,5 метър, без маски. Задължително е носенето на маски по коридорите и във фоайето.
10. Служители, които са в отпуск по болест, не се допускат в сградата на културния институт. Документи изпращат по електронната поща.

ІІІ. Концертни изяви и други събития
11. Допускат се организирането и провеждането на културни събития – концерти и други сценични прояви, на сцени на закрито, с допустима заетост на местата до 30% от максималния обичаен капацитет, при спазване изискванията за социална дистанция и въведените противоепидемични мерки и информация на публиката за съществуващия риск.
12. В концертната зала да се направи маркировка на столовете за посетители при спазване на необходимата дистанция.
13. Индивидуалните занимания с курсисти от ДЦИ се осъществяват в определения за това кабинет, предварително дезинфекциран.
14. Груповите занимания на децата от ДЦИ да се осъществяват съобразно изискванията за гарантирана площ от 4 кв. метра на човек.

ІV. Мерки за защита
15. Във фоайето до входа да се осъществява дезинфекцията от Христо Карапанджов – сценичен и общ работник. Температурата на всеки служител/оркестрант и публика (външни лица) да се измерва с безконтактен термометър от Станимир Киров – портиер и служител на охранителна фирма „Енигма-гард“ ООД.
16. Помещенията в сградата на културния институт, брави, парапети, подовите настилки и тоалетни да се дезинфекцират с препарат по график на всеки 2 часа. Повърхностите на бюра и шкафове в отделните кабинети – 1– 2 пъти дневно от служителя на съответнито работно място.
17. Периодично да се проветряват работните помещения на всеки два часа за по минимум 10 минути.
18. Във всяко работно помещение да се осигурят дезинфектанти и кошчета за боклук с капак и сменящ се найлонов плик.

19. Настоящата заповед влиза в сила на 08.10.2020 г.

20. Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на:
– За репетиционната и художествена част на Организатор реклама и отговорник по ЗБУТ Емилия Раднева;
– За хигиенната част на Домакин Агнеса Васова;
– За пропускателния режим на Портиер Станимир Киров и на охранителната фирма „Енигма-гард“ ООД.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица, служителите на ОКИ „Надежда“ и посетители.

Директор: подпис печат
Анна Дамянова

ЗАПОВЕД ОКИН № АД-07-39/ 08.10. 2020 г.