Über uns

Детският център по изкуствата (ДЦИ) е специализирано звено в структурата на Общински културен институт „Надежда“ за предоставяне на услуги, свързани със задоволяване потребностите на деца на различна възраст към придобиване на знания и умения по изкуствата и изучаване на чужди езици. Участието на децата в заниманията на различните школи съдейства за откриване на дарованията и насочване на бъдещите таланти към специализирано образование по изкуствата.

В Детския център по изкуствата могат да се обучават деца, юноши и младежи от 4 до 18-годишна възраст.

За постъпване в ДЦИ е необходимо подаване на подписано от родител Заявление-Декларация до директора на ОКИ „Надежда“ на място в Института или може да изпратите попълненото, подписано Заявление-Декларация на oki_nadejda@abv.bg.

Заявления по различните школи:

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ – духови инструменти
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ – музикални инструменти
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ – чужди езици
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ – народни танци, балет                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ – рисуване и приложни изкуства

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ – народно пеене

Всеки курсист участва по 2 занимания седмично в съответната школа.

Предоставяната услуга в ДЦИ е платена – почасово или за месец в зависимост от конкретната школа. Груповите занимания в школите по танци, вокалните групи и театралната школа се провеждат при месечни плащания.

За записан се счита всеки курсист, заплатил такса за обучение преди провеждане на първото занимание в съответната школа, а при единични часове – преди провеждането на всеки отделен час.

Курсистите или техните родители  плащат в касата на ОКИ „Надежда“ определената цена за съответната услуга до 10-то число на текущия месец срещу приходен ордер и касов бон.

  • При 4 и по-малко посещения от един  курсист за съответния месец, се плаща  половината от цената, определена за цял месец. Разликата се приспада от таксата за следващия месец;
  • Над 4 посещения за един месец се плаща цената за цял месец;
  • При записване на две лица от семейство се заплаща такса и половина, ако се обучават при един и същ преподавател.

Повече за дейностите, условията и нормативите, може да видите в Правилника за функциониране на Детския център по изкуствата към ОКИ „Надежда“ тук:

_ _ _

НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община