18 април, 11:00 ч. 3-то помощно училище. Образователен концерт за деца в неравностойно положение