Oценки от конкурса за оркестранти в оркестър „Симфониета „София“ при ОКИ „Надежда“

Средни оценки от конкурса за оркестранти

в оркестър „Симфониета „София“ ,  проведен на 17.03.2022 г.

№ по ред Входящ номер на заявлението за участие в конкурса Резултат

/средна оценка/

1 Розалия Ангелова  – фагот 5,03
2 Красимир Димитров – кларинет 5,38

София,
18.03.2022 г.

Е. Ангелова: П/П
Специалист „Управление на човешките ресурси“