Oценки от конкурса за оркестранти в оркестър „Симфониета „София“ при ОКИ „Надежда“

Oценки от конкурса за оркестранти в оркестър „Симфониета „София“ при ОКИ „Надежда“, проведен на 05.07.2021 г.

 

№ по ред

 

Входящ номер на заявлението за участие в конкурса

 

Резултат

/средна оценка/

1 Вх. № РД-13-100/16.06.2021 г. 5,82
2 Вх. № РД-13-103/29.06.2021 г. 5,82
3 Вх. № РД-13-104/29.06.2021 г. 5,14
4 Вх. № РД-13-105/29.06.2021 г. 5,38