MATERIELLE GRUNDLAGE


GKI „Nadeshda“ befindet sich an einem kommunikativen Ort in der Nähe von U-Bahn-Station und Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel.

Säle

Das Kulturinstitut befindet sich in einem zweistöckigen Gebäude. Es verfügt über einen administrativen Teil, drei Probesäle, zwei Ballettsäle, eine Galerie und einen Konzertsaal mit 200 Plätzen. Das Gebäude verfügt auch über einen Konferenzsaal mit 60 Plätzen.


Р Е Ш Е Н И Е № 4 5 4
на Столичния общински съвет
от 24.07.2014 година

За допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. На основание чл.6, ал.2 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс.

С Т О Л И Ч Н И Я Т  О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т
Р Е Ш И :

Приема Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община /Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006г. на Столичен общински съвет/, както следва:
§ 1. В чл.81 създава нови т.22, т.23, т.24 и т.25 със следното съдържание:
25. Услуги, предоставяни от Общински културен институт Надежда”
– Приложение № 36.”
§ 5. Създава ново Приложение № 36 от Приложения към Глава
Трета със следното съдържание:
„Приложение № 36 „Услуги, предоставяни от Общински културен институт „Надежда“
1. Цени за почасово ползване на помещения:
1.1. За ползване на Зала № 1 (концертна зала) – 33,75 лв./час;
1.2. За ползване на конферентна/ изложбена зала – 10,75 лв./час;
1.3. За ползване на Зала № 15 – 15,75 лв./час;
1.4. За ползване на голямо фоайе – 26,25 лв./час.
2. Минимални цени за участие на състави:
2.1. Цени за участие на Симфониета „София”:
2.1.1. За самостоятелен концерт:
– за цял оркестър – 4 020,00 лв.;
– за камерен оркестър (щрайх) – 2 200,00 лв.;
– за духова секция – 1 350,00 лв.;
2.1.2. За участие в концерт:
– за цял оркестър – 2 010,00 лв.;
– за камерен оркестър (щрайх) – 1 100,00 лв.;
– за духова секция – 675,00 лв.;
2.1.3. За звукозапис:
– Концертмайстор – 25,00 лв./час;
– водач на група – 20,00 лв./час;
– тутист – 18,00 лв./час;
2.2. Цени за участие на Квартет „Еолина”:
2.2.1. За участие в концерт – 700,00 лв.;
2.2.2. За самостоятелен концерт – 1 000,00 лв.:
2.3. Цени за участие на Джаз формация „София”:
2.3.1. За участие в концерт – 800,00 лв.;
2.3.2. За самостоятелен концерт – 1 150,00 лв.”
§ 6. Всички посочени цени на услуги са без ДДС.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 24.07.2014 г., Протокол № 66, точка 1 от дневния ред, по доклад № СО-2600-7156/29/02.07.2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет: (п)
Елен Герджиков