INFRASTRUCTURE & FACILITIES


The Nadezhda MIC building stands on a site which is in close proximity to the Khan Kubrat Metro Station, and some tram and bus stops.

Halls

The building which houses the Institute is a two-storey one. It has administrative offices, 3 rehearsal halls, 2 ballet halls, a gallery and a concert hall seating 200. There is also a conference hall for 60 people.


Р Е Ш Е Н И Е № 4 5 4
на Столичния общински съвет
от 24.07.2014 година

За допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. На основание чл.6, ал.2 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс.

С Т О Л И Ч Н И Я Т  О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т
Р Е Ш И :

Приема Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община /Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006г. на Столичен общински съвет/, както следва:
§ 1. В чл.81 създава нови т.22, т.23, т.24 и т.25 със следното съдържание:
25. Услуги, предоставяни от Общински културен институт Надежда”
– Приложение № 36.”
§ 5. Създава ново Приложение № 36 от Приложения към Глава
Трета със следното съдържание:
„Приложение № 36 „Услуги, предоставяни от Общински културен институт „Надежда”
1. Цени за почасово ползване на помещения:
1.1. За ползване на Зала № 1 (концертна зала) – 33,75 лв./час;
1.2. За ползване на конферентна/ изложбена зала – 10,75 лв./час;
1.3. За ползване на Зала № 15 – 15,75 лв./час;
1.4. За ползване на голямо фоайе – 26,25 лв./час.
2. Минимални цени за участие на състави:
2.1. Цени за участие на Симфониета „София”:
2.1.1. За самостоятелен концерт:
– за цял оркестър – 4 020,00 лв.;
– за камерен оркестър (щрайх) – 2 200,00 лв.;
– за духова секция – 1 350,00 лв.;
2.1.2. За участие в концерт:
– за цял оркестър – 2 010,00 лв.;
– за камерен оркестър (щрайх) – 1 100,00 лв.;
– за духова секция – 675,00 лв.;
2.1.3. За звукозапис:
– Концертмайстор – 25,00 лв./час;
– водач на група – 20,00 лв./час;
– тутист – 18,00 лв./час;
2.2. Цени за участие на Квартет „Еолина”:
2.2.1. За участие в концерт – 700,00 лв.;
2.2.2. За самостоятелен концерт – 1 000,00 лв.:
2.3. Цени за участие на Джаз формация „София”:
2.3.1. За участие в концерт – 800,00 лв.;
2.3.2. За самостоятелен концерт – 1 150,00 лв.”
§ 6. Всички посочени цени на услуги са без ДДС.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 24.07.2014 г., Протокол № 66, точка 1 от дневния ред, по доклад № СО-2600-7156/29/02.07.2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет: (п)
Елен Герджиков