МАТЕРИАЛНА БАЗА


ОКИ „Надежда“ е разположен на комуникативно място в близост до метростанция и спирки на градския транспост.

Зали
Културният институт се намира в двуетажна сграда. Разполага с административна част, три помещения, предназначени за репетиционни, две балетни зали, галерия и концертна зала с 200 места. В сградата има и конферентна зала с 60 места.


Р Е Ш Е Н И Е № 4 5 4
на Столичния общински съвет
от 24.07.2014 година

За допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. На основание чл.6, ал.2 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс.

С Т О Л И Ч Н И Я Т  О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т
Р Е Ш И :

Приема Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община /Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006г. на Столичен общински съвет/, както следва:
§ 1. В чл.81 създава нови т.22, т.23, т.24 и т.25 със следното съдържание:
25. Услуги, предоставяни от Общински културен институт Надежда”
– Приложение № 36.”
§ 5. Създава ново Приложение № 36 от Приложения към Глава
Трета със следното съдържание:
„Приложение № 36 „Услуги, предоставяни от Общински културен институт „Надежда“
1. Цени за почасово ползване на помещения:
1.1. За ползване на Зала № 1 (концертна зала) – 33,75 лв./час;
1.2. За ползване на конферентна/ изложбена зала – 10,75 лв./час;
1.3. За ползване на Зала № 15 – 15,75 лв./час;
1.4. За ползване на голямо фоайе – 26,25 лв./час.
2. Минимални цени за участие на състави:
2.1. Цени за участие на Симфониета „София”:
2.1.1. За самостоятелен концерт:
– за цял оркестър – 4 020,00 лв.;
– за камерен оркестър (щрайх) – 2 200,00 лв.;
– за духова секция – 1 350,00 лв.;
2.1.2. За участие в концерт:
– за цял оркестър – 2 010,00 лв.;
– за камерен оркестър (щрайх) – 1 100,00 лв.;
– за духова секция – 675,00 лв.;
2.1.3. За звукозапис:
– Концертмайстор – 25,00 лв./час;
– водач на група – 20,00 лв./час;
– тутист – 18,00 лв./час;
2.2. Цени за участие на Квартет „Еолина”:
2.2.1. За участие в концерт – 700,00 лв.;
2.2.2. За самостоятелен концерт – 1 000,00 лв.:
2.3. Цени за участие на Джаз формация „София”:
2.3.1. За участие в концерт – 800,00 лв.;
2.3.2. За самостоятелен концерт – 1 150,00 лв.”
§ 6. Всички посочени цени на услуги са без ДДС.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 24.07.2014 г., Протокол № 66, точка 1 от дневния ред, по доклад № СО-2600-7156/29/02.07.2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет: (п)
Елен Герджиков

§5. В Приложение № 36 „Услуги, предоставяни от Общински културен институт „Надежда““ от Приложения към Глава трета, прави следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се допълва с нови т. 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 и 1.10, със следното съдържание:
„1.5. За ползване на помещение № 35, намиращо се на първи етаж, с вход отвън с площ 17,37 кв.м – 3.20 лв./час;
1.6. За ползване на помещение № 39 – Звукозаписно студио на втория етаж, с площ 28,68 кв.м, с вход отвън – 6.00 лв./час;
1.7. За ползване на фоайе/галерия/ на втори етаж с площ 31,17 кв.м – 5.80 лв./час;
1.8. За ползване на учебна зала № 4 на втори етаж с площ 30,75 кв.м – 5.40 лв./час;
1.9. За ползване на учебна зала № 5 на втори етаж с площ 30,75 кв.м – 5.40 лв./час;
1.10. За ползване на учебна зала № 7 на втори етаж с площ 66,56 кв.м – 10.40 лв./час.“
2. Отменя точки 2.2, т.2.2.1. и т.2.2.2.
3. Създава нови т.4 и т.5 със следното съдържание:
„4. Цени за почасово ползване на озвучителна техника и на музикални инструменти:
4.1. Смесителен пулт „Ямаха“ MX 5016-CS – 120.00 лв./час;
4.2. Микрофон за саксофон Sennheiser 900Р – 40.00 лв./час;
4.3. Тонколона ЕА 12- 35.00 лв./час;
4.4. Тонколона „Ямаха“ – 80.00 лв./час;
4.5. Кабелен микрофон JTS ТК- 350 – 10.00 лв./час;
4.6. Смесител „Ямаха“ – 45.00 лв./час;
4.7. Процесор за бас китара COSMGT-10B – 55.00 лв./час;
4.8. Смесителен пулт „Ямаха“ ЕМХ – 312sc – 50.00 лв./час;
4.9. Микрофон WHARFEDALE – RIO – 20.00 лв./час;
4.10. Усилвател за слушалки – Powerplay PRO – 8 Behringer – 25.00 лв./час;
4.11. Пиано YAMAHA – 45.00 лв./час; 4.12. Роял KEMBLE – 160.00 лв./час;
4.13. Пиано БЕЛАРУСЬ – 15.00 лв./час;
4.14. Пиано BLUTHNER – 45.00 лв./час;
4.15. Пиано БЕЛАРУСЬ – 20.00 лв./час;
4.16. Пиано PETROF – 35.00 лв./час;
4.17. Дигитално пиано YAMAHA – Clavinova – 50.00 лв./час.
5. Цени за посещения на школи към „Детски център по изкуствата“:
5.1. Школа по пиано:
5.1.1. единично посещение – 8.00 лв.;
5.1.2. на месец – 60.00 лв.;
5.2. Школа по цигулка и струнни инструменти:
5.2.1. единично посещение – 8.00 лв.;
5.2.2. на месец – 64.00 лв.;
5.3. Школа за духови и ударни инструменти:
5.3.1. единично посещение – 6.00 лв.;
5.3.2. на месец – 40.00 лв.
5.4. Школа по китара:
5.4.1. единично посещение – 8.00 лв.;
5.4.2. на месец – 60.00 лв.;
5.5. Школа по джаз пеене:
5.5.1. единично посещение – 8.00 лв.
5.5.2. на месец – 60.00 лв.
5.6. Школа по класически балет:
5.6.1. единично посещение – 6.00 лв.;
5.6.2. на месец -40.00 лв;
5.7. Школа по народни танци:
5.7.1. единично посещение – 6.00 лв.;
5.7.2. на месец – 40.00 лв.;
5.8. Езикова школа:
5.8.1 Английски език:
5.8.1.1. единично посещение /групово занимание/ – 6.00 лв.;
5.8.1.2. на месец /групово занимание/ – 45.00 лв.;
5.8.1.3. единично посещение /индивидуални уроци/ – 10.00 лв;
5.8.1.4. на месец /индивидуални уроци/ – 70.00 лв.;
5.8.2. Други чужди езици:
5.8.2.1. единично посещение /групово занимание/ – 7.00 лв.;
5.8.2.2. на месец /групово занимание/ – 48.00 лв.
5.8.2.3. единично посещение /индивидуални уроци/ -10.00 лв;
5.8.2.4. на месец /индивидуални уроци/ – 70.00 лв.“

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 14.09.2017 г., Протокол № 38, точка 7 от дневния ред, по доклад № СОА16-КИ18-154/9/04.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:(п)
Елен Герджиков